Slovak Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish Ukrainian

Rodinné prídavky

RPPracujete v Rakúsku?
Chcete zistiť, či máte nárok na vyplatenie rodinných prídavkov v Rakúsku?
Chcete požiadať o rod. prídavky, ale neviete ako na to?
Potrebujete pomôcť s vyplnením formulárov?
Žiadali ste rod. prídavky a stále Vám neboli vyplatené a neviete ako ďalej?

V tom prípade ste na správnom mieste. Radi Vám pomôžeme vyriešiť akýkoľvek problém.

Požiadajte o rodinné prídavky prostredníctvom VaV!!!

Objednávka

 • Naša agentúra Vám so všetkým pomôže. Bezplatne Vám vypočítame výšku rod. prídavkov;
 • dokážeme vyžiadať RP až 5 rokov dozadu;
 • poplatok za pomoc s vybavením RP už od 40 Eur;
 • vyplníme a preložíme všetky potrebné dokumenty;
 • v prípade nejasnosti kontaktujeme Rakúske úrady za Vás;
 • priemerná výška ročných rod. prídavkov je 2000 Eur.

O bezplatnú kalkuláciu môžete požiadať tu :

Objednávka

Môžete nás kontaktovať osobne, telefonicky, emailom alebo vyplňte náš kontaktný formulár a na Vaše otázky Vám radi odpovieme.

Pokiaľ pracujete v Rakúsku a ste platiteľom odvodov, tak máte za určitých podmienok nárok na vyplatenie RP. Výška RP závisí od veku dieťaťa.

Nárok

Osoba má nárok na rodinné dávky v príslušnom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi, vrátane jej rodinných príslušníkov s bydliskom v inom členskom štáte, ako keby mali bydliská v príslušnom členskom štáte. Nové NARIADENIE RADY (ES) č. 883/2004 určuje, právne predpisy  ktorého  štátu sa na osobu vzťahujú a na základe príslušnosti k právnym predpisom, ktorý štát prizná nárok na rodinné dávky.
Nárok na rodinné prídavky majú osoby s bydliskom, alebo so zvyčajným pobytom v Rakúsku.

Nárok na rodinné prídavky je pre:

 1. neplnoleté deti;
 2. plnoleté deti, ktoré ešte nedovŕšili 24. rok života a nachádzajú sa vo vzdelávacom procese na nejakej odbornej škole, pričom návšteva tejto školy im bráni vo výkone ich povolania.
 3. U plnoletých detí, ktoré navštevujú niektorú z druhov škôl uvedených v §3 zákona na podporu vzdelania - Studienförderungsgesetz  305/1992, sa jedna o štúdium na prípravu povolania len v tom prípade, ak určená doba štúdia nebude  prekročená za  jeden rok štúdia o nie viac ako jeden semester a celková doba štúdia o nie viac ako jeden rok. Predlženie štúdia je možné v prípade choroby, príp. za účelom štúdia v zahraničí. V čase materstva a výchovy dieťaťa sa štúdium predlžuje až o dva roky.

  V prípade zmeny štúdia (školy) platia pravidlá uvedené v §17 StudFG ( vzťahujúc sa aj na schvaľovanie  nároku na rodinné prídavky) a to:
  - mena štúdia je možná max. 2x.
  - zmena už nesmie nasledovať po 3. semestri

  Pre niektoré zmeny platia výnimky, ktoré sú uvedené v § 17 StudFG.

  V prvom roku štúdia je automaticky splnená podmienka nároku na priznanie rodinných prídavkov. Pre schvaľovanie nároku na rod. prídavky v 2. roku štúdia  musia byť úspešné zložené skúšky za prvý rok štúdia a potvrdené pokračovanie štúdia v druhom ročníku v rozsahu 8 hodín za týždeň a to z  povinných a voliteľných študijných predmetov dohromady, príp. musia byť splnené iné kritéria.

  Plnoleté detí, ktoré študujú na Slovensku, a ktorých rodičia pracujú v Rakúsku, sú posudzované podľa rovnakých študijných kritérií ako deti občanov Rakúskej Rep. - §4 Studienförderungsgesetz  305/1992.

 4. plnoleté deti do 25 roka života,  ktoré na nie sú základe telesného, alebo duševného postihnutia v stave, aby si sami zaobstarali živobytie (platí pri postihnutí vzniknutom pred 21. rokom života);
 5. plnoleté deti do 24. roka života a to v období medzi  ukončením jedného štúdia na výkon povolania a začiatkom ďalšieho štúdia. Ďalšie štúdium musí začať v najskoršom možnom termíne;
 6. plnoleté deti do 24. roka života, na čas medzi ukončením vojenskej, alebo civilnej služby a začiatkom, alebo pokračovaním štúdia, alebo štúdia zameraným na výkon povolania. Štúdium musí  začať v neskoršom možnom termíne;
 7. (plnoleté deti do 21. roka života, evidované na úrade práce, ktoré nemajú nárok na dávky v nezamestnanosti, príp. Ak tieto neprevyšujú hranicu minimálnych príjmov v mesiaci vo výške 366,33 €. Potvrdenie úradu práce je potrebné pri žiadosti o rodinné prídavky) - zrušené od 1. 3. 2011;
 8. plnoleté deti do 25. roka života, ak vykonávali v čase  do 24. roka civilnú, alebo vojenskú službu po jej ukončení začnú, alebo pokračujú v štúdiu zameraným na neskorší výkon povolania a toto štúdium im neumožňuje výkon ich povolania;
 9. plnoleté deti do 25. roka života so značným postihnutím, ktoré navštevujú školu zameranú na získanie odborného vzdelania a návšteva tejto školy im neumožňuje výkon povolania.
 10. plnoleté detí do 25. roka života, ak sa v mesiaci, v ktorom dovŕšili 24. rok života, nachádzajú vo vzdelávacom procese zameranom na neskorší výkon povolania a v čase do 24. roka života porodili dieťa, alebo sú v čase dovŕšenia 24. roka života tehotné.
 11. plnoleté deti, ktoré dovŕšili 25. rok života, ak:
  - štúdium začalo ešte v roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 19. rok života
  - zákonná dĺžka štúdia je min. 10. semestrov
  - zákonná dĺžka štúdia nebola prekročená (napr. z dôvodu prerušenia štúdia);
 12. plnoleté deti do 25. roka života, ktoré sa nachádzajú vo vzdelávacom procese a ešte pred dovŕšením 24. roka života vykonávali po dobu 8 -12 mesiacov dobrovoľnú činnosť v nejakej organizácií zabezpečujúcej verejno-prospešné práce v rámci sociálnej starostlivosti

Kto môže poberať rodinné prídavky:

Nárok na rodinné prídavky má osoba, k domácnosti ktorej patrí aj dieťa, na ktoré sa žiada o rodinné prídavky.

Nárok na rodinné prídavky môže mať aj osoba, k domácnosti ktorej dieťa nepatrí, ktorá sa ale v prevažnej miere stará o  výživu dieťaťa, ak nie je na to oprávnená žiadna osoba podľa prvého odstavca.

Nárok na rodinné prídavky majú:

 • Rodičia dieťaťa;
 • Adoptívni rodičia;
 • Nevlastní rodičia;
 • Osoby, do ktorých starostlivosti je dieťa zverené (podľa §186  a §186a všeobecného občianského zákonníka – (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch-ABGB).

K domácnosti osoby patrí dieťa vtedy, ak s ňou zdieľa spoločný príbytok. Príslušnosť dieťaťa k spoločnej domácnosti nie je porušená vtedy, ak:
- ak sa dieťa zdržiava mimo spoločnej domácnosti len dočasne;
- ak sa dieťa z dôvodu štúdia zdržiava mimo spoločného príbytku a býva v mieste svojho štúdia;
- ak sa dieťa nachádza v stálej ústavnej starostlivosti a oprávnená osoba prispieva k výžive dieťaťa min. vo výške rodinných prídavkov. Ak ide o ťažko postihnuté dieťa, zvyšuje sa táto suma o sumu vo výške príspevku na postihnuté dieťa, ak bol tento príspevok na dieťa priznaný.

Výška rodinných prídavkov podľa veku

Vek dieťaťa Výška prídavku na mesiac
od narodenia do 3 rokov od 105,40
od 3 do 10 rokov od 112,70
od 10 do 19 rokov od 130,90
nad 19 rokov od 152,70
Príplatok za výrazne zdravotne postihnuté dieťa 138,30

Príplatok pre značne postihnuté dieťa (stupeň postihnutia musí byť min. 50% a dieťa nesmie byť v stave, aby seba samého vedelo uživiť – potvrdenie o postihnutí dieťaťa vystavuje odborný lekár na formulári E407) 138,30 EUR.
Spolu s rodinnými prídavkami je vyplácaný tzv. Kinderabsetzbetrag a Schulgeld.

Príklady:

Výška RP v Rakúsku pri 4 deťoch vo veku 2, 7, 9 a 12 rokov.
1. dieťa: RP vo výške 105,40 €
2. dieťa: RP vo výške + 125,50 €
3. dieťa: RP vo výške + 147,70 €
4. dieťa: RP vo výške + 180,90

Kinderabsetzbetrag: + 4 x 58,40 € = 175,20
Geschwisterstaffelung: + 97,80 €
SPOLU RP = 890,90 €/mesiac x 12 mesiacov = 10 690,80 €

Výška RP v Rakúsku pri 3 deťoch vo veku 3, 6 a 11 rokov.
1. dieťa: RP vo výške 112,70 €
2. dieťa: RP vo výške + 125,50 €
3. dieťa: RP vo výške + 165,90 €

Kinderabsetzbetrag: + 3x 58,40 € = 175,20
Geschwisterstaffelung: + 47,80 €
SPOLU RP = 627,10 €/mesiac x 12 mesiacov = 7525,20 €

Výška RP v Rakúsku pri 2 deťoch vo veku 5 a 10 rokov.
1. dieťa: RP vo výške 105,40 €
2. dieťa: RP vo výške + 130,90 €

Kinderabsetzbetrag: + 2x 58,40 €
Geschwisterstaffelung: + 12,80 €
SPOLU RP = 365,90 €/mesiac x 12 mesiacov = 4390,80 €

Kinderabsetzbetrag

Spolu s rodinnými prídavkami je vyplácaný aj daňový bonus. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať. Vypláca sa ako negatívna daň automaticky každému poberateľovi rodinných prídavkov. Výška bonusu od roku 2009 je 58,40EUR mesačne na každé dieťa.

Schulgeld

V septembri sa k RP vypláca pre deti od 6. do 16. roku života aj Schulgeld ("školné") vo výške € 100/ dieťa.

Príplatok pre viacdetné rodiny - Mehrkindzuschlag

Nárok na priznanie tohto príplatku závisí od nároku na rodinné prídavky a od výšky príjmu dosiahnutého v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok. Od 1. 1. 2011 je výška príplatku 20,00 EUR mesačne na tretie a každé ďalšie dieťa, na ktoré sú priznané rodinné prídavky.

Spoločný príjem rodičov, alebo partnerov nesmie presiahnuť sumu 55.000 EUR. Príjem manžela alebo partnera sa berie do úvahy len v prípade, ak zdieľajú spoločnú domácnosť dlhšie ako 6 mesiacov v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý je podaná žiadosť o tento príplatok.
O príplatok je potrebné požiadať každý rok v rámci daňového priznania. V prípade, že žiadateľ nemá žiadne zdaniteľné príjmy, má možnosť podania daňového priznania aj za účelom uplatnenia si nároku na tento príspevok. Ak o tento príplatok daňovník nepožiadal pri podaní daňového priznania, má možnosť požiadať oň aj spätne príslušným formulárom a to až 5 rokov dozadu.
O príplatok sa musí požiadať každý rok. Nevypláca sa automaticky

Od 1. Januára 2008 sa k celkovej výške rodičovského príspevku, pripočítavajú tieto čiastky podľa počtu detí (tzv. Geschwisterstaffelung):
pre dve deti: 12,80 € za mesiac;
pre tri deti: 47,80 € za mesiac;
pre štyri deti: 97,80 € za mesiac;
pre každé ďalšie dieťa: 50,00 € za mesiac.

Rodinné prídavky sa vyplácajú každé dva mesiace, v priebehu prvého mesiaca a to buď na účet v Rakúsku alebo na zahraničný účet. Vo výnimočných prípadoch v hotovosti.
O rodinné prídavky je potrebné požiadať. O príplatok pre postihnuté dieťa je potrebné požiadať osobitne. O rodinné prídavky a o príplatok na postihnuté dieťa je možné požiadať aj spätne a to až do piatich rokov od dátumu podania žiadosti.

Podanie žiadosti o rodinné prídavky
Príslušným úradom na vyplácanie rodinných prídavkov v Rakúsku je príslušný finančný úrad v mieste prihlásenia k pobytu, príp. v mieste vykonávania pracovnej činnosti alebo živnostenskej činnosti.
Finančný úrad má povinnosť upovedomiť žiadateľa alebo poberateľa rodinných prídavkov o priznaní nároku, zamietnutí alebo pozastavení rodinných prídavkov.
Rodinné prídavky sa nepovažujú za príjem dieťaťa, nepodliehajú zdaneniu a nie sú súčasťou vymeriavacích základov pre žiadne verejno-právne poplatky alebo poistenia.

Postup pri vybavovaní rodinných prídavkov

Rozvedené matky s deťmi – samoživiteľky:
Po otvorení živnosti v Rakúsku im automaticky zaniká nárok na poberanie rodinných prídavkov na Slovensku a o rodinné prídavky si musia požiadať v Rakúsku. Najrýchlejšou cestou ako získať rodinné prídavky v Rakúsku je dať si osobne potvrdiť pozastavenie rodinných prídavkov na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Použije sa formulár E411. Je lepšie, ak si žiadateľ nechá tento formulár potvrdiť na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - Sociálnom odbore a použije formulár v nemeckom jazyku. Sociálna poisťovňa vyplní časť B. Predložiť treba aj rakúsky živnostenský list a potvrdenie o pobyte.

Vydaté matky s deťmi
Vydatým matkám, alebo matkám žijúcim v spoločnej domácnosti s partnerom sú vyplácané rodinné dávky 1 x ročne, so spätnosťou 1 rok dozadu. Do úvahy sa berie kalendárny rok. O vyplatenie rodinných prídavkov je potrebné každý rok požiadať.
 V prípade, že rodinné prídavky poberá na Slovensku manžel/ka, je potrebné požiadať o vyplatenie rozdielu v dávkach - Differenzzahlung.

Nárok na rodinné prídavky nemajú osoby, ktoré nepodliehajú rakúskym právnym predpisom, to zn. ak pracujú v Rakúsku, ale súbežne aj na Slovensku a na základe vystaveného formuláru E101 Slovenskou soc. poisťovňou neplatia odvody v Rakúsku, ale na Slovensku.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti nás kontaktujte, radi odpovieme na všetky Vaše otázky.

Vaša VaV

Kontaktná osoba:
Zuzka Kacvinska Mgr. Zuzana Kacvinská

telefón:
0908 996639
0948 996639

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
LUBMAR