eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Daňové priznanie v Rakúsku

Pracujete v Rakúsku a potrebujete poradiť v daňovej oblasti. Potrebujete pomôcť a poradiť s ročným zúčtovaním, prípadne spracovať daňové priznanie a neviete na koho sa obrátiť. U nás ste na správnom mieste. Kontaktujte nás! My vo VaV vám radi pomôžeme.

 

Niekoľko užitočných informácií pre Vás:

 

Vznik daňovej povinnosti v Rakúsku

 

Príjmy opatrovateľov sa zaradzujú podľa zákona o dani z príjmu (EStG 1988) medzi príjmy z prevádzky (Gewerbebetrieb). Miesto, kde má opatrovateľ prihlásenú živnosť, sa považuje za sídlo prevádzky. Spravidla je to pacient, u ktorého je vykonávaná podnikateľská činnosť (nie je to ale pravidlom).

 

Viac info tu

Pri príjmoch z prevádzky je každá SZČO považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Dôležité je, že pri neobmedzenej daňovej povinnosti je výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku vo výške 11.000€ (platí od r.2009) - pri obmedzenej daňovej povinnosti je to len 2 000€. Pri prekročení tejto hranice vzniká automatický povinnosť podania daňového priznania z dani z prímu a povinnosť odviesť daň. Termín na podanie daňového priznania je 30.apríl v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli dosiahnuté príjmy.

 

Povinnosť podania daňového priznania

V zásade je povinná každá osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou podať daňové priznanie vtedy, keď je na podanie vyzvaná príslušným finančným úradom. (§ 42 Abs. 1 Z 1 EStG), t.z., keď je jej poštou doručená výzva alebo sú jej poštou doručené daňové formuláre. V prípade, že neprišla žiadna výzva z finančného úradu, je potrebné určiť, či dosiahnuté príjmy obsahujú aj príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu (§ 42 Abs. 1 Z 2 EStG.).Ak takéto príjmy nie sú, potom je pre podnikateľa smerodajná výška jeho čistého príjmu. U opatrovateľov je to poväčšine príjem z opatrovateľskej činnosti (vrátane príp. iných zdaniteľných príjmov dosiahnutých v Rakúsku). V prípade, že čistý príjem je pod hranicou 11.000€ (platí pre rok 2009 – pre r. 2008 to bolo 10.000€) nie je nutné podávať daňové priznanie (§ 42 Abs. 1 Z 3 EStG).Opatrovatelia, ktorí vykonávali pracovnú činnosť najskôr ako zamestnanci (v závislom pomere) a potom si otvorili živnosť, musia podať v Rakúsku daňové priznanie. V tomto prípade často dochádza k vráteniu daní zaplatených v preddavkoch na daň zo závislej činnosti. Záleží samozrejme na celkovej výške príjmov tak zo závislej, ako aj nezávislej činnosti.Ďalším dôvodom na podanie daňového priznania v Rakúsku je uplatnenie si daňových bonusov, ktoré sa za určitých podmienok ako negatívna daň vyplatia podnikateľovi. Podanie daňového priznania na Slovensku je povinnosťou. Na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a Rakúskom však na Slovensku platiť dane nebudete.

 

Výška dane

Výška dane v Rakúsku sa určuje podľa výšky príjmov (je to progresívna daň):

 

Príjem v € Daň príjmu
do 11 000 € nezdaňuje sa
od 11 000 do 25 000 € podlieha 36,50 % dani
od 25.000 do 60 000 € podlieha 43,214 % dani
od 60.000 € podlieha 50 % dani

 

Spôsob zisťovania príjmu (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)

Každý podnikateľ si musí viesť evidenciu svojich príjmov. Najbežnejším spôsobom zisťovania príjmu pre malých, ale aj stredných podnikateľov je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.

 

Spôsob zisťovania príjmu (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)

 

Každý podnikateľ si musí viesť evidenciu svojich príjmov. Najbežnejším spôsobom zisťovania príjmu pre malých, ale aj stredných podnikateľov je Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.

 

Viac info tu

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung je súhrn príjmov a výdavkov podnikateľa za uplynulý účtovný rok – v našom prípade kalendárny rok. Tento súhrn príjmov a výdavkov je potrebné v prípade kontroly z finančného úradu predložiť kontrolnému orgánu.

 

Ku príjmom každého opatrovateľa patrí :

 

  • - honorár za poskytované služby - Taggeld
  • - náhrada cestovného – Reisegeld
  • - vecné príjmy (za bezplatnú stravu a ubytovanie) - Sachbezug
  • - príp. náhrada za úhradu soc. poistenia - Sozialversicherung

 

K výdavkom je možné zarátať:

 

  • - skutočne vynaložené výdavky, ktoré úzko súvisia s vykonávanou činnosťou opatrovateľa, príp. výdavky Paušálom (12% - Basispauschalierung)
  • - odvody na sociálne poistenie, príp. iné pripoistenia
  • - poplatok pre hospodársku komoru

 

Ak podnikateľ použije odpočet skutočných výdavkov (ak sú vyššie ako paušál) po predchádzajúcom uplatnení si výdavkov paušálom, je možné opätovne sa vrátiť ku paušálu až po uplynutí 5 rokov. Preto si treba poriadne zvážiť, či sa oplatí uplatniť si skutočné výdavky kvôli jednému roku, ak si podnikateľ nie je istý, či bude mať skutočné vynaložené výdavky vyššie aj v nasledujúcich rokoch.

 

Pri výdavkoch opatrovateľa je vhodnejšie vzhľadom na obmedzené možnosti skutočných výdavkov využívať paušál, ktorý je aj často vyšší ako skutočné výdavky.

 

Pri odpisoch systémom skutočných výdavkov si musí podnikateľ viesť presnú evidenciu výdavkov. Samozrejme, aj daňová kontrola je v tomto prípade podstatne dôkladnejšia. Uplatnené skutočné výdavky musia byť vynaložené v súlade s podnikateľskou činnosťou.

 

Prvý kontakt s Finančným úradom

 

Po ohlásení živnosti je každý podnikateľ povinný do jedného mesiaca ohlásiť svoju podnikateľskú činnosť na príslušnom Finančnom úrade. Stačí neformálne prihlásenie buď písomnou alebo ústnou formou. Okrem toho je potrebné vyplniť dotazník, ktorý podnikateľ zvyčajne obdrží už pri založení živnosti. Pre fyzické osoby sa použije dotazník Verf24.

 

Viac info tu

Na základe údajov v tomto dotazníku sa príslušný finančný úrad rozhodne, či bude živnostníkovi udelené daňové číslo – a tým pádom sa zahrnie do daňového systému alebo zostane len v evidencii. Daňové číslo je spravidla vydané len v prípade, ak uvedený predpokladaný príjem v dotazníku je vyšší ako 11.000 EUR alebo príjem z obratu vyšší ako 36.000 EUR. Údaje sú platné pre rok 2009. Po pridelení daňového čísla je podnikateľ poväčšine vyzvaný na podanie daňového priznania, ak nebolo podané v zákonnej lehote.Častou chybou pri vyplňovaní dotazníka je uvedenie vyšších príjmov, ako sú vyššie uvedené sumy alebo prihlásenie sa na daň z obratu (UStG – Umsatzsteuer). V tomto prípade by samozrejme musel podnikateľ každý štvrťrok podať oznámenie o dani z obratu. Keď sa tak nevykoná, je podnikateľ vyzvaný zvyčajne až v budúcom roku na podanie daňového priznania z dane z obratu. V tomto prípade je nutné podať odvolanie aj s odôvodnením (§§ 243ff BAO)

 

Aj keď by sa tento problém nemal týkať malých podnikateľov (opatrovatelia), tento omyl sa dosť často vyskytuje.

 

Príslušnosť k finančnému úradu

Príslušným finančným úradom na podanie daňového priznania je spravidla miesto, v ktorého pôsobisku sa v čase podania daňového priznania nachádza bydlisko opatrovanej osoby, čiže miesto, kde je opatrovateľ prihlásený k pobytu. Z toho vyplýva, že príslušným finančným úradom nemusí byť finančný úrad, v ktorého pôsobisku sa nachádza miesto, na ktoré je ohlásená živnosť - Gewerbestandort. Živnosť môže byť prihlásená aj v mieste bydliska opatrovateľa (ak sa to bydlisko nachádza v Rakúsku) alebo aj sídlo sprostredkovateľskej agentúry.