eshop facebook youtube
Facebook
0917 148 136

Rakúska živnosť

Čaká Vás prvý turnus v Rakúsku? Idete tam pracovať ako opatrovateľka? Určite viete, že s tým je spojená aj povinnosť založenia si rakúskej živnosti.

 

Neviete, čo všetko k tomu potrebujete? Ocenili by ste niekoho, kto by Vám zabezpečil 100% servis a Vy by ste sa nemuseli o nič starať? V tom prípade ste na tom najlepšom mieste. Neváhajte a informujte sa u nás už dnes.

 

VaV Vám poskytne:

 • - formuláre a podklady potrebné k založeniu živnosti
 • - preklady dokumentov
 • - vypísanie formulárov
 • - 100% servis a v prípade akýchkoľvek nejasnosti kontaktujeme za Vás rakúske úrady

 

V prípade Vášho záujmu o túto službu, kontaktujte nás buď telefonicky 051 77 21 335, 0908 99 66 39, 0911 99 66 39, na našej e-mailovej adrese info@vavslovakia.sk alebo osobne v našej kancelárii.

 

 

Objednávka

Založenie živnosti

Pokiaľ mate záujem pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka, je potrebné si založiť voľnú živnosť „opatrovateľstvo“. Živnosť je možné prihlásiť na príslušnom živnostenskom úrade, obvodnom úrade, mestskom úrade alebo mestskom okresnom úrade.

Predpoklady pre vykonávanie živnosti:

 • - svojprávnosť (Eigenberechtigung) – dovŕšenie veku 18 rokov;
 • - štátna príslušnosť v rámci členských krajín EÚ/ EHP alebo predloženie oprávnenia na pobyt (Aufenthaltsberechtigung);
 • - bezúhonnosť - žiadne vylučujúce okolnosti pre vykonávanie živnosti (Gewerbeausschlussgründe), napr. žiadne odsúdenie súdom, pokutované delikty alebo finančné trestné činy.

 

Žiadateľ ,- t.j. opatrovateľ/ka je povinná sa ísť nahlásiť na komoru živnostníkov – WKO , kde obdrží inštrukcie, vopred vystavený dokument pre prihlásenie sa do sociálnej poisťovne – SVA a na finančný úrad – Finanzamt.

Podklady požadované na vybavenie živnosti:

 • - osobné dokumenty – rodný list (Geburtsurkunde), príp. sobášny list (Heiratsurkunde) pri zmene priezviska, občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass);
 • - úradný doklad o akademickom titule v prípade potreby (Nachweis des akademischen Grades);
 • - výpis z registra trestov domovského štátu (Strafregisterbescheinigung) nie starší ako 6 mesiacov pri osobách s pobytom v zahraničí, resp. pri pobyte v Rakúsku na dobu kratšiu ako 5 rokov;
 • - pri prvom zakladaní živnosti, tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer) Toto potvrdenie Vás oslobodzuje od poplatkov súvisiacich so založením živnosti , ktoré sú vo výške cca € 70,- €. Po obdržaní tohto potvrdenia môže už opatrovateľ/ka začať vykonávať prácu opatrovateľky;
 • - potvrdenie o prihlásení k pobytu (Meldezettel);
 • - povolenie k pobytu na cudzineckom úrade (Anmeldebescheinigung bei der Fremdenbehőrde) najneskôr do 3 mesiacov od príchodu na územie Rakúska.

V priebehu niekoľkých týždňov obdrží opatrovateľka:

 • - živnostenský list;
 • - potvrdenie o sociálnom poistení;
 • - E-card – kartičku poistenca, s ktorou bude opatrovateľ/ka ošetrený/á v Rakúsku;
 • - formulár E-106, ktorý je potrebné odniesť do príslušnej poisťovne na Slovensku.

 

Na základe tlačiva E106 obdrží opatrovateľ/ka kartičku poistenca, s ktorou bude bezplatne ošetrený/á na Slovensku. Spomínané doklady – živnostenský list, E-card a potvrdenie o poistení v AT je potrebné, aby každý/á opatrovateľ/ka nosil/a stále so sebou!

 

Opatrovateľka v Rakúsku je po založení živnosti od dátumu založenia povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne.

 

Pri založení živnosti sa automaticky pridelí aj Standort (miesto výkonu činnosti), kde Vám bude zasielaná pošta.

 

Pokiaľ sa zakladá živnosť opätovne, to znamená, ak už bola na danú podnikateľskú činnosť zriadená a potom stornovaná, čiže zrušená, nie je podmienkou, aby sa žiadateľ dostavil na príslušný úrad pre zriadenie živnosti osobne, postačí požadované doklady /občiansky preukaz a výpis z registra trestov v NJ / zaslať poštou.

Žiadosť o živnosť musí obsahovať:

 • - presný popis živnosti – t.j. že sa jedná o „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“);
 • - presné miesto vykonávania činnosti – adresa (Gewerbestandort);
 • - osobné údaje žiadateľa o živnosť: krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia.

Miestom výkonu živnosti, ktoré je nutné uviesť pri registrácii živnosti, môže byť:

 • - vlastný byt, bydlisko;
 • - kancelária;
 • - sídlo sprostredkovateľskej agentúry;
 • - byt, bydlisko opatrovanej osoby.

Pozastavenie živnosti

Živnosť je možné pozastaviť na pobočke príslušnej hospodárskej komory-WKO. Zákonná lehota na pozastavenie živnosti je 3 týždne po ukončení živnostenskej činnosti. Vo výnimočných prípadoch je možné pozastavenie živnosti až 18 mesiacov dozadu. Pri spätnom pozastavení živnosti sa aj spätne zruší povinné sociálne poistenie v SVA. Spätne nie je možné zrušiť iba jednu časť z povinného poistenia a to zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie SVA ukonči len ku koncu mesiaca, počas ktorého im bude doručené oznámenie o pozastavení živnosti.

 

Živnosť sa pozastavuje na dobu neurčitú a táto doba nie je ničím obmedzená!!!

Živnostník obdrží z WKO – obchodnej komory doklad o pozastavení živnosti / Ruhendmeldung / k uvedenému dátumu a takisto následne aj zo SVA – sociálnej poisťovne doklad o pozastavení. V prípade, že živnostník nemá všetky platby – odvody uhradené, bude k dokladu o pozastavení zo SVA priložený aj doklad s požadovanou sumou na zaplatenie. Toto potvrdenie je nutné čo najskôr doručiť do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené zdravotné poistenie.

Stornovanie živnosti/Zrušenie živnosti

Pre zrušenie živnosti je potrebné písomne, faxom al. mailom upovedomiť príslušný Bezirkhauptmannschaft al. magistrát. Príslušný úrad potom upovedomí SVA a finančný úrad. Zrušiť živnosť sa nedá spätne, platí len k aktuálnemu dátumu a nedá sa odvolať.

Po stornovaní živnosti obdržíte vyrozumenie o stornovaní, doklad nadobúda okamžitú platnosť. Ak by si opatrovateľ/ka chcel/a znovu živnosť obnoviť, bude znovuotvorenie spoplatnené, a to vo výške cca 70,- Eur a budú znovu požadované doklady ako pri novootvorenej žl.

Spustenie pozastavenej živnosti

Spustenie už existujúcej pozastavenej živnosti sa nahlási písomne al. telefonicky WKO, resp. magistrátu, kde bola živnosť otvorená alebo prehlásená.

Živnosť sa musí obnoviť ihneď po začatí podnikateľskej činnosti a to najneskôr do 3 týždňov. Obchodná komora / WKO / alebo magistrát po obnovení automaticky upovedomí aj finančný úrad a sociálnu poisťovňu a živnostník je od dátumu spustenia povinný platiť odvody do SVA, bez ohľadu na to, či živnosť bola obnovená na začiatku alebo ku koncu mesiaca.

Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu

Treba dbať na to, aby ste sa v súčinnosti s rodinou, v ktorej sa nachádzate, nahlásili k vedľajšiemu pobytu v priebehu 3 dní po príchode do rodiny na príslušnom obvodnom úrade, kde vyplníte Antragsformular, ktorý musí podpísať poskytovateľ ubytovania , t.j. rodina.

Opatrovateľ/ka sa preukazuje pri tomto úkone občianskym preukazom alebo pasom.

Opatrovateľka obdrží takzvaný Meldezettel, ktorý by si mala uschovať. Opatrovateľka by si mala skontrolovať potvrdenie, či ju náhodou rodina nenahlásila k trvalému pobytu namiesto vedľajšieho pobytu.

Keď si je opatrovateľka vedomá, že do rodiny ide naposledy, mala by sa ísť sama odhlásiť z vedľajšieho pobytu a to najskôr tri dni pred odchodom z rodiny. Pokiaľ sa z nepredvídateľných dôvodov neodhlásila, môže tak urobiť aj písomne alebo faxom na obvodnom úrade, kde bola prihlásená.

Zrušenie živnosti

Zrušenie živnosti sa vykonáva na príslušnom živnostenskom úrade - Gewerbeamt (Magistrat/Bezirkhauptmanschaft). Ukončenie živnosti nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadosti na živnostenský úrad a je neodvolateľné. Ukončením živnosti končí aj povinné zdravotné a sociálne poistenie a to ku koncu mesiaca, v ktorom bola živnosť zrušená, (v prípade, že nie je súbežne vykonávaná iná zárobková činnosť, napr. v závislom pomere). Potvrdenie o ukončení živnosti, zaslané zo SVA, je potrebné zaniesť do príslušnej pobočky zdr. poisťovne na Slovensku, kde bude poistencovi obnovené poistenie.