eshop facebook youtube
Facebook
0948 99 66 39

Opatrovateľský kurz RE-PAS - hradený úradom práce

Vďaka projektu RE-PAS môžete opatrovateľský kurz/kurz nemčiny pre opatrovateľky absolvovať úplne ZADARMO.

 

Stačí byť evidovaný na úrade práce a kvalifikáciu opatrovateľa/ky môžete získať bez akýchkoľvek nákladov.

 

 

POZOR! PONUKA JE ČASOVO OBMEDZENÁ - NEPREMEŠKAJTE ŠANCU ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ (RE)KVALIFIKÁCIU A POŽIADAJTE O ŇU VO VaV UŽ TERAZ. INFORMUJTE SA U NÁS EŠTE DNES, SO VŠETKÝM VÁM RADI POMÔŽEME.

 

Prečo sa rozhodnúť pre RE-PAS vo VaV?

Rekvalifikačný kurz u nás absolvujete:

 • 1. EXPRESNE - Urobíme všetko pre to, aby ste kurz cez RE-PAS mohli absolvovať čo najskôr. Manažérky VaV kurzov Vám radi poradia a v celom procese žiadosti o RE-PAS Vás usmernia.
 • 2. BEZ POPLATKOV - U NÁS NEPLATÍTE ABSOLÚTNE NIČ - Zatiaľ čo v iných spoločnostiach od Vás môžu žiadať zálohu a peniaze Vám vrátia až vtedy, keď im ich ÚPSVaR zašle, U NÁS ŠTUDUJETE BEZ AKÝCHKOĽVEK NÁKLADOV!
 • 3. KVALITNE A S AKREDITÁCIOU - Naše kurzy sú akreditované príslušným ministerstvom SR, a preto ich ÚPSVaR prepláca.
 • 4. PRIAMO VO VAŠOM MESTE - Kurzy realizujeme v rámci celého Slovenska.

 

Čo robiť, aby ste mali kurz ZADARMO?

img

 

Mám záujem absolvovať cez RE-PAS:

OK kurz
nemcina-pre-opatrovatelky
kompletna-ponuka

 

Pripravili sme pre Vás všetky potrebné tlačivá:

 

Požiadavka na rekvalifikáciu sa vypĺňa nasledovne:

Vy vyplníte:

ČASŤ A: Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

My Vám vyplníme:

ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie.

 

Potenciálny zamestnávateľ vyplní:

ČASŤ C: Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru - väčšina úradov práce toto tlačivo nevyžaduje. Treba sa dopredu informovať.

 

Ak Vám úrad požiadavku na rekvalifikáciu schválil:

Už Vám nič nebráni v tom, aby ste kurz absolvovali zadarmo. Stačí, aby ste RE-PAS, ktorý Vám úrad práce schválil, priniesli so sebou na otvorenie kurzu.

 

Po absolvovaní opatrovateľského kurzu cez RE-PAS:

Do 15 dní po ÚSPEŠNOM skončení kurzu musíte na úrad doručiť:

 • doklad o ukončení rekvalifikácie
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie

 

Na čo si dať pozor?

Všetky doklady je potrebné na úrad doručiť v stanovenom termíne. Počas kurzu sa nesmie stať, že Vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak takáto situácia nastane, úrad práce Vám kurz nepreplatí.

 

Nie je Vám niečo jasné?

KONTAKTUJTE NAŠU RE-PAS LINKU - 0948 99 66 39 - na ktorej Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

Príspevok na rekvalifikáciu - § 54 ods. 1 písm. d) - REPAS

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začalo od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

 

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

 

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu. Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:

 • a) akreditovaných vzdelávacích kurzoch,
 • b) vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, na ktoré sa akreditácia nevyžaduje.

 

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t. j. cena za vybranú rekvalifikáciu by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste, a dodržať cenové limity na jednotlivé druhy vzdelávacích kurzov uvedené v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v platnom znení.

 

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

 

Požiadavka má tri hlavné časti:

 • časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
 • časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
 • časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru,
 • súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.

 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

 

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.

 

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanienie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.